Hrvatski latinitet

Prijediplomski studij latinskog jezika osmišljen je i strukturiran tako da je student po završetku osposobljen za potpuno razumijevanje tekstova klasičnog latiniteta i njihovo prevođenje na hrvatski jezik. Tijekom šestosemestralnog studija student usvaja znanja morfologije, sintakse i stilistike latinskog jezika na izvornim tekstovima antičkih autora te dobiva cjelokupan pregled rimske književnosti i latinske patristike, kao i znanja iz područja grčke i rimske povijesti, religije, kulture i civilizacije. Studij je usklađen s dosezima suvremene lingvistike i didaktičkom praksom usvajanja stranoga jezika.

Na prvoj godini studija student usvaja znanja morfologije latinskog jezika, upoznaje se s osobitostima studija latinske filologije i djelima rimske književnosti, te se  susreće s izvornim i cjelovitim tekstovima iz djela rimskih pisaca. Na drugoj se godini usvaja kompletna sintaksa latinskog jezika na izvornim tekstovima rimskih autora klasičnog perioda, a usporedno se upoznaje rimska književnost drugih razdoblja. U trećoj godini studija latinskog jezika studenti se upoznaju sa stilskim osobitostima latinskog jezika pojedinih perioda, književnih vrsta i  pisaca, zatim kompletiraju znanja iz rimske književnosti i latinske patristike, koja je imala golem utjecaj ne samo na srednjovjekovni i novovjekovni europski i hrvatski latinitet, nego i na književnosti na narodnim jezicima. Tijekom studija znanja se proširuju na područja svakodnevnog života antičkog društva (kulturna i civilna povijest, duhovnost, religija), pa je student osposobljen za sve poslove u kojima se traži poznavanje antičkog svijeta, spomenika i lokaliteta iz grčke i rimske kulture, za rad na arheološkim iskopinama i u muzejima, te na prezentiranju antike i njezinoj popularizaciji.

Studenti latinskog jezika okupljeni su oko Udruge studenata latinskog jezika Res Publica, koja organizira tribine, studentske skupove i terensku nastavu.

Studij je zasnovan na temeljnim znanjima latinskog jezika, rimske književnosti i antičke kulture i civilizacije. Zahvaljujući tomu studenti stječu potrebna znanja i vještine za samostalno prevođenje s latinskog na hrvatski i obratno, prezentaciju antičke kulturne baštine i pisanje na latinskom, pa kao prvostupnici mogu raditi kao književni prevoditelji, pomoćnici u kataloškoj obradi knjiga na latinskom jeziku, te u muzejima i zbirkama antičkih spomenika. Osim toga, studij daje temeljitu upućenost u značajke rimske civilizacije kao jednoga od temelja modernoga europskog društva, što omogućuje jedinstveno razumijevanje kulturnih i povijesnih tokova u Europi i ostatku svijeta sve do naših dana.

Nakon završetka ovog prijediplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij hrvatskog latiniteta na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Na diplomskom studiju se uz znanja iz područja hrvatskog latiniteta stječu i nastavničke kompetencije pa se time student po završetku prijediplomskog i diplomskog studija osposobljava i za rad u školama.

Sveučilišni prijeddiplomski studij latinskog jezika:

  • traje 3 godine odnosno 6 semestara,
  • ima opterećenje od 180 ECTS-bodova,
  • izvodi se isključivo kao redoviti dvopredmetni studij (u kombinaciji s nekim od drugih dvopredmetnih studija na FHS),
  • za upis prve godine ne traži se nikakvo predznanje latinskog koje se stječe u srednjim školama,
  • završetkom prijediplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) latinskog jezika i rimske književnosti.

Pročelnica Odjela za hrvatski latinitet:  izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković