Kroatologija

Sveučilišni prijediplomski studij kroatologije izvodi se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij.

Sveučilišni prijediplomski studij kroatologije ustrojen je u polju kroatologije u interdisciplinarnim područjima znanosti. Po svojem je sadržaju jedinstven studij koji ujedinjava sadržaje hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta, hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. Cilj je prijediplomskoga studija kroatologije pružiti studentima temeljna znanja i vještine iz svoje struke, ali i iz društveno-humanističkih znanosti općenito.

Studij kroatologije središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojega se razvija cijela koncepcija Fakulteta hrvatskih studija. Zasnovan je na temeljnim znanjima iz hrvatskoga jezika i gramatike, hrvatske kulturne, političke, književne i jezične povijesti, filozofije, umjetnosti i drugih disciplina.

Studij kroatologije (hrvatske kulture) ustrojen je i izvodi se na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine.

Studij kroatologije na Fakultetu hrvatskih studija nudi jednopredmetni ili dvopredmetni studij:

– prijediplomski (6 semestara ili 3 godine)
– diplomski studij (4 semestra ili 2 godine)
– poslijediplomski doktorski studij (3 godine)

Sveučilišni prijediplomski studij kroatologije osmišljen je tako da studenti tijekom šest semestara upoznaju stručno nazivlje, hrvatsku kulturnu, političku, književnu i jezičnu povijest, čime će biti osposobljeni za rad u kulturnim, obrazovnim i drugim institucijama nakon završetka prijediplomskoga studija te za nastavak svojega obrazovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Studenti kroatologije okupljeni su oko Udruge studenata kroatologije „Cassius“, koja organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.

Pročelnica Odsjeka za kroatologiju: doc. dr. sc. Ivana Kresnik

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus /baccalaurea) kroatologije.

Sveučilišni prijediplomski studij kroatologije

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Akademski engleski
– Fonologija hrvatskoga jezika
– Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st.
– Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas
– Hrvatska književnost od moderne do danas
– Hrvatska književnost romantizma i realizma
– Latinski jezik ili Akademski njemački
– Osnove hrvatske jezične kulture
– Tjelesna kultura i šport I i II
– Uređivanje teksta

DRUGA GODINA

– Hrvatska etnologija
– Hrvatska književnost humanizma i renesanse
– Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
– Izborni predmet
– Morfologija hrvatskoga jezika
– Pravogovor
– Sintaksa hrvatskoga jezika
– Teorija i interpretacija književnoga teksta
– Tjelesna kultura i šport III i IV

TREĆA GODINA

– Hrvatsko arheološko nasljeđe
– Hrvatska likovna umjetnost
– Institucije hrvatskoga naroda, društva i države
– Hrvatska književnost srednjovjekovlja
– Izborni predmet
– Hrvatski glagolizam
– Povijest hrvatskoga književnoga jezika
– Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
– Završni rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– History of Croatian Culture
– Hrvati i slavenski svijet
– Hrvatska dijalektologija
– Hrvatska gastronomija i enologija
– Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
– Hrvatska reformacijska književnost
– Hrvatski identitet u europskom kontekstu
– Hrvatski jezik u XIX. stoljeću
– Hrvatsko latinističko nasljeđe
– Institucije hrvatskoga naroda, društva i države
– Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini
– Hrvatska usmena književnost
– Juraj Križanić
– Marin Držić
– Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika
– Odabrana poglavlja antičke umjetnosti
– Pavao Ritter Vitezović
– Povijest hrvatskoga kazališta
– Povijest hrvatskoga književnoga jezika
– Pregled povijesti svjetske književnosti
– Spomenička baština kao povijesni izvor
– Svjetska književnost – izabrani primjeri
– Uvod u kroatologiju
– Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti
– Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka
– Zemljopisna obilježja Hrvatske
– Hrvatska enciklopedika.