Smotra Sveučilišta u Zagrebu, 19. - 21. studenoga 2020.

Demografija i hrvatsko iseljeništvo

Studij je dvopredmetni (studira se u kombinaciji s još nekom disciplinom) i integrirani (traje pet godina, nema dodatnih troškova na kraju III. godine ni stresa kod upisa na diplomski studij). Demografska, migracijska i iseljenička problematika sve je važnija za razvitak, domovinsku sigurnost i opstanak Hrvatske, a hrvatski iseljenički potencijal ključna je pretpostavka demografskoga, gospodarskoga i svakoga drugoga oživljavanja zemlje. Novi koncept države i novi modeli povezivanja domicilne i iseljene Hrvatske nameću se kao nužnost, a studij demografije i hrvatskoga iseljeništva kao objektivna akademska potreba.

Student stječe teorijsko-metodološki pristup razmatranju odnosa koje stanovništvo razvija u društvu i prostoru na demografskim, zemljopisnim, kulturološkim i drugim znanstvenim postavkama, kao i o identitetu i kulturi hrvatskoga iseljeništva, globalnom poslovanju i umrežavanju. Studij je akademska novina u interesu studenata i ukupne hrvatske populacije.

Predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo: doc. dr. sc. Stjepan Šterc

 

Završetkom petogodišnjega studija stječe se akademski naziv magistra/magistre demografije i hrvatskoga iseljeništva.

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij demografije i hrvatskoga iseljeništva

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Demografija 1 i 2
– Demografske mjere i modeli
– Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
– Javni sustavi i stanovništvo
– Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
– Osnove matematike u demografiji
– Osnove statistike u demografiji
– Povijesna demografija
– Povijest hrvatskoga iseljeništva
– Teorija migracija
– Tipologija iseljavanja

DRUGA GODINA

– Demografske baze podataka
– Filozofsko-teološki pristup stanovništvu
– GIS-analiza stanovništva
– Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura
– Hrvatski velikani u iseljeništvu
– Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
– Integrativna bioetika
– Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva
– Novi koncept države
– Pravni aspekti iseljeništva i povratništva
– Računalni programi u demografiji

TREĆA GODINA

– Demografski teorijsko-metodološki koncept
– Globalna strategija
– Hrvati u Bosni i Hercegovini
– Hrvatsko političko iseljeništvo
– Integracija Hrvatske i iseljeništva
– Iseljeničko-povratničke organizacije
– Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu
– Populacijska politika
– Stanovništvo Hrvatske
– Terenska nastava 1

ČETVRTA GODINA

– Gospodarski potencijali iseljeništva
– Hrvati u Njemačkoj
– Hrvatska žena u iseljeništvu
– Hrvatske katoličke misije
– Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat
– Integracijski pristup
– Izborni sustavi
– Korporativna demografija
– Regionalna ekonomika
– Terenska nastava 2

PETA GODINA

– Demografski revitalizacijski obrasci
– Diplomatski i konzularni poslovi
– Diplomski seminar ili Demografska studija
– Regionalna demografija
– Stanovništvo i financijski sustav
– Stanovništvo svijeta
– Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost
– Useljenički modeli
– Diplomski rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Demografske projekcije i simulacije
– Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.-1998.
– Ekonomika rada
– Geopolitika i geostrategija
– Hrvati u Australiji i Novom Zelandu
– Hrvati u Južnoj Americi
– Hrvati u Sjevernoj Americi
– Hrvatski iseljenički mediji
– Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje
– Identitet moliških Hrvata
– Integracija hrvatskih useljenika
– Knjižno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata
– Migracije mladih visokoobrazovanih
– Prostor i stanovništvo
– Stanovništvo Europe
– Tranzicija, država, dijaspora
– Znameniti Hrvati u svijetu