Demografija i hrvatsko iseljeništvo

Zašto studirati demografiju i hrvatsko iseljeništvo?

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva znanstvena je i visokoobrazovna novina na hrvatskim sveučilištima po predmetu interesa, teorijskom pristupu, metodološkoj razradi, multidisciplinarnoj zamisli, po važnosti i općem interesu za demografsku i iseljeničku problematiku. Polazeći od spoznaje kako je ljudska populacija najvažniji čimbenik svih djelatnosti u prostoru i društvu, kako su djeca i mladi nositelji hrvatske razvojne budućnosti, kako je hrvatsko iseljeništvo veliko hrvatsko bogatstvo i kako prihvaćanje dekadencije nije povijesna civilizacijska stečevina, ustrojavanje ovakvoga studija u Hrvatskoj velika je akademska, društvena, gospodarska, narodna i nacionalna potreba, osobito nakon što su svi demografski pokazatelji i trendovi u Hrvatskoj postali negativni, a silina recentnoga iseljavanja počela ugrožavati temeljne sustave na kojima počiva svaka, pa i hrvatska država. Shvativši konačno svu složenost demografske, iseljeničke i uopće migracijske problematike, svu uvjetovanost u društvu i prostoru, koju stanovništvo uspostavlja, i objektivnu potrebu za novim razvojnim konceptom temeljenim i na hrvatskom iseljeništvu, ustrojen je potpuno novi studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu s izvoditeljima, koji dolaze iz samoga vrha hrvatskih znanstvenih institucija.

Integrirani dvopredmetni studij

Studij se izvodi kao integrirani (nema birokratskih zaprjeka između III. i IV. godine, dodatnih troškova na kraju III. godine, izrade završnoga rada na III. godini studija, ni stresa kod upisa na diplomski studij) dvopredmetni studij na hrvatskom jeziku, u kombinaciji s već postojećim programima na Hrvatskim studijima. Tako student može istodobno studirati demografiju i hrvatsko iseljeništvo u paru s filozofijom i kulturom, latinskim jezikom, komunikologijom, kroatologijom, poviješću ili sociologijom. Sastoji od deset semestara i traje pet godina. Obuhvaća ukupno 69 kolegija, 50 obveznih i 19 izbornih (od kojih se mora izabrati 7) i diplomski rad.

Poznavanje demografske i iseljeničke problematike s nacionalnim predmetima, ali i srodnim znanstvenim područjima, omogućit će potrebnu širinu za sudjelovanje u poslovima društvenih, političkih, znanstvenih, diplomatskih, konzularnih i odgojno-obrazovnih djelatnosti u zemlji i hrvatskim predstavničkim tijelima diljem svijeta.

Integralna kombinacija studija demografije i hrvatskoga iseljeništva osobito je važna u iseljeničkim društvenim, promotivnim, diplomatskim i sličnim djelatnostima izvan Hrvatske.

Diplomirani student osim akademskoga naslova (magistar/magistra demografije i hrvatskoga iseljeništva) stječe osposobljenost za ulazak u svijet rada i odgovornosti te uključivanje u stručno-znanstvene hrvatske razvojne izazove.

Pročelnica Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo:

doc. dr. sc. Monika Komušanec

Završetkom petogodišnjega studija stječe se akademski naziv magistra/magistre demografije i hrvatskoga iseljeništva.

Klub studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva “Populus”

Studenti studija demografije i hrvatskoga iseljeništva pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu okupljeni su oko Kluba studenata demografije i hrvatskoga iseljeništva “Populus” čija je osnovna namjera da poticanje uključivanja studenata u akademske i društveno korisne aktivnosti. Aktivnosti kluba omogućuju studentima razvoj kroz iskustvo i stjecanje profesionalnih vještina tijekom studija te potiču praktičnu primjenu znanja stečenih na fakultetu, što u konačnici za cilj ima cjeloviti osobni i profesionalni razvoj članova.

 

Mogućnosti zaposlenja nakon studija

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva s pristupom, predmetnim sadržajima, metodama razmatranja i svim ostalim stručno-znanstvenim i nastavnim aspektima, omogućit će diplomiranim studentima mogućnost zapošljavanja u svim analitičko-planerskim ustanovama od općinske/gradske po do državne razine, u svim privatnim tvrtkama koje izrađuju planerske podloge za donošenje razvojnih koncepcija i strategija, ali i same strategije, u sigurnosnim sustavima, znanstveno-istraživačkim i upravnim ustanovama i tijelima koji se bave stvaranjem, promicanjem i provedbom demografske i iseljeničke politike, hrvatskim diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavništvima (gradova, županija, ustanova i poduzetnika) izvan Hrvatske kojima je hrvatsko iseljeništvo predmet interesa i svim ostalim sličnim institucijama, tvrtkama i radnim jedinicama.

U dvopredmetnom povezivanju ovoga studija s nacionalnim predmetima, velika je mogućnost rada u hrvatskim odgojno-obrazovnim ustanovama u inozemstvu zbog poznavanja hrvatskoga iseljeništva kojemu je takva dodatna naobrazba potrebna i usmjerena.

Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij demografije i hrvatskoga iseljeništva

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Demografija 1 i 2
– Demografske mjere i modeli
– Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
– Javni sustavi i stanovništvo
– Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
– Osnove matematike u demografiji
– Osnove statistike u demografiji
– Povijesna demografija
– Povijest hrvatskoga iseljeništva
– Teorija migracija
– Tipologija iseljavanja

DRUGA GODINA

– Demografske baze podataka
– Filozofsko-teološki pristup stanovništvu
– GIS-analiza stanovništva
– Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura
– Hrvatski velikani u iseljeništvu
– Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
– Integrativna bioetika
– Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva
– Novi koncept države
– Pravni aspekti iseljeništva i povratništva
– Računalni programi u demografiji

TREĆA GODINA

– Demografski teorijsko-metodološki koncept
– Globalna strategija
– Hrvati u Bosni i Hercegovini
– Hrvatsko političko iseljeništvo
– Integracija Hrvatske i iseljeništva
– Iseljeničko-povratničke organizacije
– Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu
– Populacijska politika
– Stanovništvo Hrvatske
– Terenska nastava 1

ČETVRTA GODINA

– Gospodarski potencijali iseljeništva
– Hrvati u Njemačkoj
– Hrvatska žena u iseljeništvu
– Hrvatske katoličke misije
– Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat
– Integracijski pristup
– Izborni sustavi
– Korporativna demografija
– Regionalna ekonomika
– Terenska nastava 2

PETA GODINA

– Demografski revitalizacijski obrasci
– Diplomatski i konzularni poslovi
– Diplomski seminar ili Demografska studija
– Regionalna demografija
– Stanovništvo i financijski sustav
– Stanovništvo svijeta
– Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost
– Useljenički modeli
– Diplomski rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Demografske projekcije i simulacije
– Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.-1998.
– Ekonomika rada
– Geopolitika i geostrategija
– Hrvati u Australiji i Novom Zelandu
– Hrvati u Južnoj Americi
– Hrvati u Sjevernoj Americi
– Hrvatski iseljenički mediji
– Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje
– Identitet moliških Hrvata
– Integracija hrvatskih useljenika
– Knjižno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata
– Migracije mladih visokoobrazovanih
– Prostor i stanovništvo
– Stanovništvo Europe
– Tranzicija, država, dijaspora
– Znameniti Hrvati u svijetu