Smotra Sveučilišta u Zagrebu, 19. - 21. studenoga 2020.

Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija)

Preddiplomski sveučilišni studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) izvodi se kao dvopredmetni studij

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) nastao je kao odgovor na odgojne potrebe hrvatskoga društva u čijem je središtu trenutno i sveobuhvatna reforma sustava odgoja i obrazovanja. Ona zahtjeva nove stručnjake koji će biti neposredni nositelji tih istih promjena. Fakultet hrvatskih studija u svom planu razvoja, ulaganja u ljudske resurse prepoznaje kao važan čimbenik razvoja hrvatskoga sustava odgoja i obrazovanja, ali i podlogu na kojoj se razvijaju učinkovite nacionalne odgojno-obrazovne politike kojima je pedagogija oslonac kao komplementarna s društvenim, humanističkim, kao i brojnim drugim znanstvenim disciplinama.

U ovom studijskom programu to se reflektira kroz nove oblike nastave i poučavanja, oblikovanje i primjenu uputnika, cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odgoj i obrazovanje učenika s posebnim potrebama, upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, upotrebom informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, provedbom istraživačkih projekata u području odgoja i obrazovanja, inovacijom u obrazovanju, obrazovnim politikama i reformama obrazovanja, izvođenjem nastave na daljinu itd. Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) na Fakultetu hrvatskih studija, studentima nudi cjelovit i sustavan plan i program na kojem mogu steći teorijska, metodologijska i praktična znanja u području odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) što je dodatno osnaženo s četiri pedagoška praktikuma sa stručnom praksom. Uz temeljne/obvezne kolegije, izborni kolegiji studentima omogućuju uže profiliranje unutar profesije, a znanstveno-istraživački i stručni projekti Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti nude mogućnost i za individualno napredovanje.

Student će nakon završenoga studija moći samostalno, kompetentno i kreativno obavljati poslove pedagoga bez kojih suvremeni odgoj i obrazovanje nisu mogući. Znanja i vještine koje će student dobiti studirajući ovaj studij, s posebnim naglaskom na niz novih i primjenjivih pedagogija, čine ovu sastavnicu potpuno prepoznatljivom na Sveučilištu u Zagrebu, ali i u Republici Hrvatskoj.

Akademski naziv kojeg student stječe završetkom Studija odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) je magistar/magistra odgojno-obrazovnih znanosti (magistar/magistra pedagogije). Na tržištu rada pedagozi mogu raditi u: stručno-razvojnim službama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, visokoškolskom i obrazovanju odraslih, ustanovama za djecu/učenike s posebnim potrebama, organizaciji slobodnoga vremena, kulturi i medijima, muzejima i nakladništvu, znanstvenim institutima, javnom i privatnom sektoru u području odgoja i obrazovanja.

 

Predstojnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti: doc. dr. sc. Katarina Dadić

 

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije.

Preddiplomski sveučilišni studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije)

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Opća pedagogija
– Opća povijest pedagogije
– Antropologija odgoja i obrazovanja
– Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju
– Sustavna pedagogija
– Pedagogija djetinjstva
– Andragogija
– Povijest hrvatske pedagogije i školstva

DRUGA GODINA

– Pravo u odgoju i obrazovanju
– Psihologija djetinjstva
– Metodologija pedagogijskih istraživanja
– Pedagogija uključivosti
– Pedagogija ranoga odgoja
– Predškolski praktikum i stručna praksa
– Psihologija adolescencije

TREĆA GODINA

– Školska pedagogija
– Kvantitativna istraživanja u odgojno-obrazovnim znanostima
– Kvalitativna istraživanja u odgoju i obrazovanju
– Uputnik i metodike nastave
– Školski praktikum i stručna praksa
– Psihologija odrasle dobi i starenja
– Visokoškolska pedagogija
– Kvalitativna istraživanja u odgoju i obrazovanju
– Domovinski i građanski odgoj
– Seksualna pedagogija
– Pedagoški menadžment

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Pedagogija roditeljstva
– Rad s darovitom djecom
– Filozofija odgoja
– Sociologija odgoja i obrazovanja
– Školovanje kod kuće
– Rad s djecom s poteškoćama u razvoju
– Psihologija djece s teškoćama u razvoju