Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija)

Sveučilišni prijediplomski studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) izvodi se kao dvopredmetni studij na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) nastao je kao odgovor na odgojne potrebe hrvatskoga društva u čijem je središtu trenutno i sveobuhvatna reforma sustava odgoja i obrazovanja. Ona zahtijeva nove stručnjake koji će biti neposredni nositelji tih istih promjena. Svrha pokretanja studija odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) je na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu osposobljavati znanstvenike i stručnjake koji će svojim kompetencijama pridonijeti unaprjeđivanju odgoja i obrazovanja sukladno suvremenim svjetskim tijekovima, ali i širem društveno-gospodarskom napretku u Republici Hrvatskoj.

Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) interdisciplinarno je znanstveno usmjeren što podrazumijeva proučavanje pedagogijskih spoznaja povezivanjem sa srodnim znanostima i znanstvenim disciplinama s posebnim naglaskom na integriranje niza kolegija iz psihologijske znanosti. Uloga pedagoga kao znanstvenika i stručnoga suradnika je prije svega u provođenju i sudjelovanju u raznolikim razvojnim i akcijskim istraživanjima, organiziranju odgojno-obrazovnoga procesa, unaprjeđivanju nastave, savjetodavnim i stručno-razvojnim poslovima, stručnom usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju. Ovim studijskim programom na to se studenti pripremaju učenjem o novim oblicima nastave i poučavanja, oblikovanju i primjeni uputnika, cjeloživotnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, odgoju i obrazovanju učenika s posebnim potrebama, upravljanju odgojno-obrazovnim ustanovama, upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, provedbi istraživačkih projekata u područjima odgoja i obrazovanja, inovacijama u obrazovanju, obrazovnim politikama i reformama obrazovanja, izvođenju nastave na daljinu, kao i učenjem o suvremenim izazovima odgoja, roditeljstva i djetinjstva.

 

Pročelnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti: doc. dr. sc. Katarina Dadić

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) pedagogije.

Cilj i zadatci studija ostvaruju se individualnim mentorskim radom, konzultacijama te obveznim i izbornim predmetima koji svaki sa svoga znanstvenoga aspekta pridonosi sustavnoj izgradnji pedagogijskoga mišljenja te osposobljava studente za pedagoški rad.

Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) na Fakultetu hrvatskih studija, studentima nudi cjelovit i sustavan plan i program na kojem mogu steći teorijska, metodologijska i praktična znanja u području odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) što je dodatno osnaženo s četiri pedagoška praktikuma sa stručnom praksom:

  1. Predškolski praktikum i stručna praksa;
  2. Školski praktikum i stručna praksa;
  3. Slobodnovremenski praktikum i stručna praksa;
  4. Pedagoška praksa i mentorski rad.

Nakon završenoga studija student će moći samostalno, ali i u timskom radu sa stručnjacima iz područja odgoja i obrazovanja, kompetentno i kreativno obavljati poslove pedagoga bez kojih suvremeni odgoj i obrazovanje nisu mogući. Znanja i vještine koje će student dobiti studirajući ovaj studij, s posebnim naglaskom na niz novih i primjenjivih pedagogija, čine ovu sastavnicu inovativnom i prepoznatljivom na Sveučilištu u Zagrebu, ali i u Republici Hrvatskoj.

Akademski naziv kojega student stječe završetkom Studija odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) je magistar/magistra pedagogije. Nakon završetka studija, pedagozi mogu raditi u:

  • stručno-razvojnim službama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, visokoškolskom i obrazovanju odraslih;

ustanovama za djecu/učenike s posebnim potrebama, organizaciji slobodnoga vremena, kulturi i medijima, muzejima i nakladništvu, znanstvenim institutima, javnom i privatnom sektoru u području odgoja i obrazovanja.

 

Uz temeljne/obvezne kolegije, široki spektar izbornih kolegija studentima omogućava uže profiliranje unutar profesije, a znanstveno-istraživački i stručni projekti Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti nude mogućnost i za individualno napredovanje. Osim toga, studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) omogućava horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na druga hrvatska i inozemna sveučilišta. Studentima je omogućena horizontalna pokretljivost na srodne studijske programe, a s obzirom na stručnu i znanstvenu usmjerenost, studentima je omogućeno stjecanje stručnih kompetencija iz pedagogije te znanstveno usavršavanje na poslijediplomskom studiju za stjecanje doktorata znanosti iz odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije), odnosno znanstveno usavršavanje na drugim društveno-humanističkim poslijediplomskim studijskim, specijalističkim i doktorskim programima.

Sveučilišni prijediplomski studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije)

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Antropologija odgoja i obrazovanja
– Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju
– Opća pedagogija
– Opća povijest pedagogije
– Hrvatske civilizacijske vrijednosti
– Pedagogija djetinjstva
– Povijest hrvatske pedagogije i školstva
– Sustavna pedagogija

DRUGA GODINA

– Andragogija
– Didaktika
– Medijski odgoj i obrazovanje
– Obiteljska pedagogija
– Osnove hrvatske jezične kulture
– Pravo u odgoju i obrazovanju
– Metodologija pedagogijskih istraživanja
– Pedagogija ranoga odgoja
– Pedagogija uključivosti
– Predškolski praktikum i stručna praksa
– Psihologija djetinjstva

TREĆA GODINA

– Kvantitativna istraživanja u odgoju i obrazovanju
– Psihologija mladenaštva
– Školska pedagogija
– Školski praktikum i stručna praksa
– Uputnik i metodike nastave
– Kvalitativna istraživanja u odgoju i obrazovanju
– Pedagogija spolnosti
– Psihologija zrele dobi
– Visokoškolska pedagogija
– Vrjednovanje i ocjenjivanje

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Teorija i filozofija odgoja
– Sociologija odgoja i obrazovanja
– Rad s djecom s poteškoćama u razvoju
– Školovanje kod kuće
– Pedagogija roditeljstva
– Rad s darovitom djecom