Smotra Sveučilišta u Zagrebu, 19. - 21. studenoga 2020.

Filozofija i kulturologija

Preddiplomski sveučilišni studij filozofije i kulture izvodi se isključivo kao dvopredmetni studij. Svrha je studija filozofije i kulture stjecanje što je moguće širega, temeljitijega i potpunijega razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stajališta, vjerovanja i teorija različitim područjima ljudskoga djelovanja i istraživanja. Preddiplomskim studijem filozofije i kulture stječu se osnovna stručna znanja unutar glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti.

Zašto studirati filozofiju?

Studij filozofije i kulture potiče studente da uvijek iznova postavljaju nova pitanja o smislu čovjekova života te im omogućuje da razviju sposobnost samostalnoga kritičkoga promišljanja svijeta oko sebe. Studijem filozofije i kulture na Fakultetu hrvatskih studija studenti stječu osnovna znanja unutar glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti. Tijekom studija studenti se upoznaju s osnovnim temama i problemima filozofije, stječu osnovna znanja iz antičke, srednjovjekovne i novovjekovne filozofije i kulture te temeljnih filozofskih disciplina poput metafizike, epistemologije, etike, estetike, logike, filozofije kulture, socijalne i političke filozofije, filozofije povijesti i filozofije jezika te se upoznaju s poviješću hrvatske filozofije. Odsjek je nositelj nastave na preddiplomskom studiju filozofije i kulture, diplomskom studiju filozofije, uskoro i kulturologije, i poslijediplomskom studiju filozofije.

Preddiplomski studij

Preddiplomski studij filozofije i kulture traje tri godine, odnosno šest semestara, a izvodi se kao redoviti dvopredmetni studij u kombinaciji s još jednim studijem Fakulteta hrvatskih studija: demografijom, kroatologijom, komunikologijom, povijesti ili sociologijom.

Diplomski studij

Diplomski studij filozofije traje dvije godine, odnosno četiri semestra, a izvodi se kao dvopredmetni studij, nastavnički smjer. Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistra edukacije filozofije. Odsjek planira uvođenje dvopredmetnoga diplomskoga studija kulturologije.

Predstojnik Odsjeka za filozofiju i kulturologiju: prof. dr. sc. Mislav Kukoč

 

Filozofija na Fakultetu hrvatskih studija

Studij filozofije na Fakultetu hrvatskih studija postoji od 1992. godine. Njegova specifičnost leži u povezivanju filozofije s drugim područjima znanja, odnosno s drugim humanističkim, društvenim i prirodnim znanostima, s naglaskom na znanost o kulturi, te istraživanje i vrjednovanje nacionalne filozofije u skladu s odredbenim profilom Fakulteta hrvatskih studija. Sve tri razine studija filozofije na Fakultetu hrvatskih studija ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima. Studentima filozofije pruža se mogućnost boravka na partnerskim sveučilištima u sklopu programa Erasmus+ (npr. Sorbonna, Graz, Prag, Atena, Izmir). Odsjek za filozofiju Fakulteta hrvatskih studija organizira međunarodne filozofske konferencije i gostujuća predavanja uglednih inozemnih filozofa. Velika pozornost posvećuje se izdavanju filozofske literature nužne za kvalitetno izvođenje nastave. Studenti s diplomom iz filozofije zapošljavaju se kao nastavnici filozofije, logike i etike u srednjim školama. Mnogi su zaposleni i na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama kao što su odsjeci za filozofiju u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Zadru, Pravni fakultet u Zagrebu, Institut za filozofiju, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Institut za društvena istraživanja. Mnogi naši bivši studenti našli su zaposlenja i u ustanovama kao što su Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski sabor, Matica hrvatska, Hrvatska radiotelevizija, razne dnevne novine i brojne izdavačke kuće.

Studenti filozofije i kulture okupljeni su oko Udruge studenata filozofije „Scopus“ koja organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.

 

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) filozofije i kulture

Preddiplomski sveučilišni studij filozofije i kulture

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Akademska pismenost
– Antička filozofija
– Filozofska i kulturna antropologija
– Latinski jezik ili Grčki jezik
– Logika 1
– Tjelesna kultura i šport 1 i 2
– Uvod u filozofiju
– Uvod u kulturologiju

DRUGA GODINA

– Etika
– Filozofija kulture
– Logika 2
– Metafizika
– Racionalizam i empirizam
– Srednji vijek i renesansa
– Tjelesna kultura i šport 3 i 4

TREĆA GODINA

– Epistemologija
– Estetika
– Filozofija 19. stoljeća
– Filozofija povijesti
– Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam
– Socijalna filozofija
– Završni rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Akademski engleski
– Akademski njemački
– Definicije u suvremenoj umjetnosti
– Definitions in Contemporary Art
– Explaining Social Behavior
– Filozofija demokracije
– Filozofija egzistencije u književnosti i filmu
– Filozofija jezika
– Filozofija medija
– Hrvatska estetika
– Nova etička kultura
– Osnove hrvatske jezične kulture
– Poetika Frane Petrića
– Povijest hrvatske filozofije