Filozofija i kulturologija

Sveučilišni prijediplomski studij filozofije i kulture izvodi se isključivo kao dvopredmetni studij. Svrha je studija filozofije i kulture stjecanje što je moguće širega, temeljitijega i potpunijega razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stajališta, vjerovanja i teorija različitim područjima ljudskoga djelovanja i istraživanja.

Zašto studirati filozofiju?

Studij filozofije i kulture potiče studente da uvijek iznova postavljaju nova pitanja o smislu čovjekova života i strukture u kojoj se taj smisao producira te im omogućuje da razviju sposobnost samostalnoga kritičkoga promišljanja svijeta. Studijem filozofije i kulture na Fakultetu hrvatskih studija studenti stječu osnovna znanja unutar glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti. Tijekom studija studenti se upoznaju s osnovnim temama i problemima filozofije, stječu osnovna znanja iz antičke, srednjovjekovne, novovjekovne i suvremene filozofije te temeljnih filozofskih disciplina poput metafizike, epistemologije, etike, estetike, logike, filozofije kulture, socijalne i političke filozofije, filozofije povijesti, filozofije jezika te se upoznaju s poviješću hrvatske filozofije. Uz navedene discipline naši profesori nude znanja iz tržišno relevantnih i suvremenih tema kao što su umjetna inteligencija, filozofija sporta, transhumanistika, bioetika i filozofija globalizacije. Navedeni dijapazon znanja i interesa naši profesori konstanto proširuju u interakciji sa studentima te im nude predmete koji su relevantni u suvremenoj tematici svijeta.

Prijediplomski studij

Sveučilišni prijediplomski studij filozofije i kulture traje tri godine, odnosno šest semestara, a izvodi se kao redoviti dvopredmetni studij u kombinaciji s još jednim studijem Fakulteta hrvatskih studija (demografijom, kroatologijom, komunikologijom, povijesti, sociologijom ili odgojno-obrazovnim znanostima).

Diplomski studij

Diplomski studij filozofije traje dvije godine, odnosno četiri semestra, a izvodi se kao dvopredmetni studij u nastavničkom modulu. Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistra edukacije filozofije. Valja naglasiti kako Odsjek također planira uvođenje dvopredmetnoga diplomskoga studija kulturologije.

Pročelnik Odsjeka za filozofiju i kulturologiju: prof. dr. sc. Pavo Barišić

Filozofija na Fakultetu hrvatskih studija

Studij filozofije na Fakultetu hrvatskih studija postoji od 1992. godine. Njegova specifičnost leži u povezivanju filozofije s drugim područjima znanja, odnosno s drugim humanističkim, društvenim i prirodnim znanostima, s naglaskom na znanost o kulturi, te istraživanje i vrjednovanje nacionalne filozofije u skladu s odredbenim profilom Fakulteta hrvatskih studija. Sve tri razine studija filozofije na Fakultetu hrvatskih studija ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima. Studentima filozofije pruža se mogućnost boravka na partnerskim sveučilištima u sklopu programa Erasmus+ (npr. Sorbonna, Graz, Prag, Atena, Izmir). Odsjek za filozofiju i kulturu Fakulteta hrvatskih studija organizira međunarodne filozofske konferencije i gostujuća predavanja uglednih inozemnih filozofa. Velika pozornost posvećuje se izdavanju filozofske literature nužne za kvalitetno izvođenje nastave. Studenti s diplomom iz filozofije primarno se zapošljavaju se kao nastavnici filozofije, logike i etike u srednjim školama. Kako god, na ovim opcijama ne staje potražanja za našim studentima pa su tako mnogi su zaposleni na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama kao što su odsjeci za filozofiju u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu i Zadru, Pravnom fakultet u Zagrebu, Institutu za filozofiju, Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i Institutu za društvena istraživanja. Valja također naglasiti kako su naši bivši studenti našli zaposlenja i u ustanovama kao što su Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski sabor, Hrvatska radiotelevizija, razne dnevne novine i brojne izdavačke kuće, ali u realnom sektoru gdje se cijene njihove sposobnosti logičkoga razmišljanja i kritičkoga pristupa problemima, pa tako mnogi naši studenti rade i u IT tvrtkama na različitim funkcijama.

Studenti filozofije i kulture okupljeni su oko Udruge studenata filozofije „Scopus“ koja organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga znanstvena i društvena događanja.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) filozofije i kulture

Sveučilišni prijediplomski studij filozofije i kulture

OBVEZATNI PREDMETI

PRVA GODINA

– Akademska pismenost
– Antička filozofija
– Filozofska i kulturna antropologija
– Latinski jezik ili Grčki jezik
– Logika 1
– Tjelesna kultura i šport 1 i 2
– Uvod u filozofiju
– Uvod u kulturologiju

DRUGA GODINA

– Etika
– Filozofija kulture
– Logika 2
– Metafizika
– Racionalizam i empirizam
– Srednji vijek i renesansa
– Tjelesna kultura i šport 3 i 4

TREĆA GODINA

– Epistemologija
– Estetika
– Filozofija 19. stoljeća
– Filozofija povijesti
– Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam
– Socijalna filozofija
– Završni rad

IZBORNI PREDMETI

IZBORNI PREDMETI

– Akademski engleski
– Akademski njemački
– Explaining Social Behavior
– Filozofija demokracije
– Filozofija jezika
– Filozofija medija
– Hrvatska estetika
– Nova etička kultura
– Osnove hrvatske jezične kulture
– Poetika Frane Petrića
– Povijest hrvatske filozofije
– Filozof prava i države Ante Starčević
– Filozofija demokracije
– Filozofski temelji govora o Bogu
– Fikcijski diskurs [Metafizika]
– Hrvatska estetika
– Ruđer Bošković
– Semiotika kulture
– Uvod u umjetnu inteligenciju